Davidsster
Nederlands-Israëlitische Gemeente
Drenthe
sierlijntje Welkom NIGD - Algemeen NIGD - Bestuur NIGD - Financiën Joodse Feestdagen Alefbet Links
De Nederlands-Israëlitische Gemeente Drenthe - Financiën

Het werk van het kerkgenootschap vertoont een grote mate van continuïteit. Daardoor sluit de begroting als regel nauw aan bij de actuele inkomsten en uitgaven in de voorgaande jaren.

Alle bedragen zijn in Euro's.Begroting 2019Rekening 2018Rekening 2017
Baten   
Bijdragen gemeenteleden3.2504.8803.710
Opbrengsten uit bezittingen140140525
Subsidies en overige bijdragen van derden3.0003.0003.000
Diverse inkomsten (verkoop effecten)  8.246
Baten totaal6.3908.02015.481
    
Lasten   
Syn.diensten, onderwijs & vorming, activiteiten500458649
Bijdrage aan NIK/IPOR1.0006001.882
Bijdragen instandhouding Synagoges5006760
Beheer en administratie, bankkosten, rente400624238
Lasten overige eigendommen en inventarissen300275272
Diverse uitgaven (loten JNF) 10 
Lasten totaal2.7002.0343.101
    
Resultaat (baten minus lasten)3.6905.98612.380